Transvision

Filter by folder:

Show all results dom

Displaying 1 result:

Entity en-US xh
Entity # all locales dom • chrome • netError.dtd
dnsNotFound.longDesc
en-US
<p>The browser could not find the host server for the provided address.</p><ul><li>Did you make a mistake when typing the domain? (e.g. <q><strong>ww</strong>.mozilla.org</q> instead of <q><strong>www</strong>.mozilla.org</q>)</li><li>Are you certain this domain address exists? Its registration may have expired.</li><li>Are you unable to browse other sites? Check your network connection and DNS server settings.</li><li>Is your computer or network protected by a firewall or proxy? Incorrect settings can interfere with Web browsing.</li></ul>
xh
<p>Ibhrawuza ayiyifumani iseva engumsindleki kwidilesi enikiweyo.</p><ul><li>Ingaba wenze impazamo xa ubuchwetheza idomeyini? (e.g. <q><strong>ww</strong>.mozilla.org</q> endaweni ye-<q><strong>www</strong>.mozilla.org</q>)</li><li>Uqinisekile ukuba le dilesi yedomeyini ikhona? Ubhaliso lwayo lusenokuba lwaphelelwa.</li><li>Ingaba akukwazi ukubhrawuza ezinye iisayithi? Khangela unxibelelwano lwenethiwekhi kunye neesethingi zeseva ze-DNS.</li><li>Ingaba ikhompyutha okanye inethiwekhi yakho ikhuselwe ludonga-mlilo okanye ngummeli? Iisethingi ezingachanekanga zingachaphazela ukubhrawuza kwewebhu.</li></ul>
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.