Transvision

Filter by folder:

Show all results mobile

Displaying 1 result:

Entity en-US vi
Entity # all locales mobile • overrides • netError.dtd
unknownSocketType.longDesc
en-US
<ul> <li>Check to make sure your system has the Personal Security Manager installed.</li> <li>This might be due to a non-standard configuration on the server.</li> </ul>
vi
<ul> <li>Kiểm tra để chắc chắn rằng hệ thống của bạn có Trình quản lí Bảo mật Cá nhân.</li> <li>Điều này có thể là do cấu hình không chuẩn trên máy chủ.</li> </ul>
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.