Transvision

Filter by folder:

Show all results mail

Displaying 1 result:

Entity en-US vi
Entity # all locales mail • messenger • openpgp • openpgp.ftl
minimal-line-wrapping
en-US
You have set line wrapping to { $width } characters. For correct encryption and/or signing, this value needs to be at least 68. Do you wish to change line wrapping to 68 characters now?
vi
Bạn đã đặt số lượng ký tự trong một dòng là { $width } kí tự. Để mã hóa và/hoặc ký chính xác, giá trị này ít nhất phải là 68. Bạn có muốn đặt lại giá trị của nó thành 68 kí tự ngay bây giờ không?
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.