Transvision

Filter by folder:

Show all results mail

Displaying 1 result:

Entity en-US vi
Entity # all locales mail • chrome • messenger • removeAccount.dtd
removeDataServerAccount.desc
en-US
Removes all messages, folders and filters associated with this account from your local disk. Your messages and folders are still kept on the server.
vi
Xóa tất cả thư, thư mục và bộ lọc được liên kết với tài khoản này khỏi đĩa cục bộ của bạn. Thư và thư mục của bạn vẫn được giữ trên máy chủ.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.