Transvision

Filter by folder:

Show all results mail

Displaying 1 result:

Entity en-US vi
Entity # all locales mail • chrome • messenger • removeAccount.dtd
removeDataLocalAccount.desc
en-US
Removes all messages, folders and filters associated with this account from your local disk. This does not affect some messages which may still be kept on the server. Do not choose this if you plan to archive the local data or re-use it in &brandShortName; later.
vi
Xóa tất cả các thư, thư mục và bộ lọc được liên kết với tài khoản này khỏi đĩa cục bộ của bạn. Điều này không ảnh hưởng đến một số thư vẫn có thể được lưu trên máy chủ. Không chọn điều này nếu bạn có kế hoạch lưu trữ dữ liệu cục bộ hoặc sử dụng lại nó sau trong &brandShortName;.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.