Transvision

Filter by folder:

Show all results mail

Displaying 1 result:

Entity en-US vi
Entity # all locales mail • chrome • messenger • addressbook • ldapAutoCompErrs.properties
15000
en-US
Verify that the Hostname is correct, and then try again, or else contact your System Administrator. To verify that the Hostname is correct, from the Edit menu, choose Preferences, then choose Mail & Newsgroups, and then choose Addressing. Click Edit Directories, and select the LDAP server being used. Click Edit to display the Hostname.
vi
Xác minh xem Tên Máy Chủ đã đúng chưa, rồi hãy thử lại, hoặc liên hệ với Quản trị viên Hệ thống của bạn. Để xác minh Tên Máy Chủ, từ trình đơn Chỉnh sửa, chọn Tùy chỉnh, rồi chọn Thư & Nhóm tin, rồi chọn Xác định Địa chỉ. Nhấn Chỉnh sửa Thư mục, và chọn máy chủ LDAP đang dùng. Nhấn Chỉnh sửa để hiển thị Tên Máy Chủ.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.