Transvision

Filter by folder:

Show all results mail

Displaying 1 result:

Entity en-US vi
Entity # all locales mail • chrome • messenger • addressbook • ldapAutoCompErrs.properties
10032
en-US
Verify that the Base DN is correct, and then try again, or else contact your System Administrator. To verify that the Base DN is correct, from the Edit menu, choose Preferences, then choose Mail & Newsgroups, and then choose Addressing. Click Edit Directories, and select the LDAP server being used. Click Edit to display the Base DN.
vi
Xác minh xem Base DN đã đúng chưa, rồi hãy thử lại, hoặc liên hệ với Quản trị viên Hệ thống của bạn. Để xác minh Base DN, từ trình đơn Chỉnh sửa, chọn Tùy chỉnh, rồi chọn Thư & Nhóm tin, rồi chọn Xác định Địa chỉ. Nhấn Chỉnh sửa Thư mục, và chọn máy chủ LDAP đang dùng. Nhấn Chỉnh sửa để hiển thị Base DN.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.