Transvision

Filter by folder:

Show all results dom

Displaying 1 result:

Entity en-US vi
Entity # all locales dom • chrome • netError.dtd
dnsNotFound.longDesc
en-US
<p>The browser could not find the host server for the provided address.</p><ul><li>Did you make a mistake when typing the domain? (e.g. <q><strong>ww</strong>.mozilla.org</q> instead of <q><strong>www</strong>.mozilla.org</q>)</li><li>Are you certain this domain address exists? Its registration may have expired.</li><li>Are you unable to browse other sites? Check your network connection and DNS server settings.</li><li>Is your computer or network protected by a firewall or proxy? Incorrect settings can interfere with Web browsing.</li></ul>
vi
<p>Trình duyệt không thể tìm thấy máy chủ của địa chỉ được cung cấp.</p><ul><li>Liệu bạn có mắc lỗi khi gõ tên miền không? (vd. <q><strong>ww</strong>.mozilla.org</q> thay vì <q><strong>www</strong>.mozilla.org</q>)</li><li>Bạn có chắc tên miền này tồn tại không? Có thể thời hạn đăng kí của nó đã hết.</li><li>Bạn cũng không thể duyệt các trang web khác? Hãy kiểm tra lại kết nối mạng và thiết lập máy chủ DNS.</li><li>Máy tính hoặc mạng của bạn có được bảo vệ bởi tường lửa hoặc proxy? Thiết lập sai có thể làm ảnh hưởng đến việc duyệt Web.</li></ul>
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.