Transvision

Filter by folder:

Show all results mobile

Displaying 1 result:

Entity en-US tl
Entity # all locales mobile • overrides • netError.dtd
cspBlocked.longDesc
en-US
<p>&brandShortName; prevented this page from loading in this way because the page has a content security policy that disallows it.</p>
tl
<p>&brandShortName; pinigilan ang pahinang ito sa paglo-load sa ganitong paraan dahil ang pahina ay may isang patakaran sa seguridad ng nilalaman na hindi pinapayagan nito.</p>
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.