Transvision

Filter by folder:

Show all results suite

Displaying 1 result:

Entity en-US sv-SE
Entity # all locales suite • chatzilla • chrome • chatzilla.properties
cmd.ping.help
en-US
Ping takes its name from the technique of measuring distance with sonar. In IRC, it is used to measure the time it takes to send a message to someone, and receive a response. Specify a channel to ping everyone in that channel. Some IRC clients will display ping requests to the user. ChatZilla does not.
sv-SE
Ping har tagit sitt namn från tekniken att mäta avstånd med sonar. I IRC används det för att mäta den tid det tar att skicka ett meddelande till någon och så få ett svar. Specificera en kanal för att pinga alla i densamma. Några IRC-klienter visar pingförfrågningar för användaren. Det gör inte ChatZilla.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.