Transvision

Filter by folder:

Show all results mobile

Displaying 1 result:

Entity en-US sq
Entity # all locales mobile • overrides • netError.dtd
unknownSocketType.longDesc
en-US
<ul> <li>Check to make sure your system has the Personal Security Manager installed.</li> <li>This might be due to a non-standard configuration on the server.</li> </ul>
sq
<ul> <li>Kontrolloni për t&apos;u siguruar që sistemi juaj ka të instaluar Përgjegjësin e Sigurisë Vetjake.</li> <li>Kjo mund të vijë nga një formësim jostandard te shërbyesi.</li> </ul>
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.