Transvision

Filter by folder:

Show all results mail

Displaying 1 result:

Entity en-US sq
Entity # all locales mail • messenger • otr • otrUI.ftl
finger-seen
en-US
{ $name } is contacting you from an unrecognized computer. Casual eavesdropping is not possible, but with some effort someone could be listening in. Prevent surveillance by verifying this contact’s identity.
sq
{ $name }po lidhet me ju nga një kompjuter jo i njohur. Përgjimi rastësor s’është i mundur, por me ca përpjekje dikush mund të arrinte të përgjonte. Parandaloni survejimin, duke verifikuar identitetin e këtij kontakti.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.