Transvision

Filter by folder:

Show all results mail

Displaying 1 result:

Entity en-US sq
Entity # all locales mail • messenger • openpgp • openpgp.ftl
minimal-line-wrapping
en-US
You have set line wrapping to { $width } characters. For correct encryption and/or signing, this value needs to be at least 68. Do you wish to change line wrapping to 68 characters now?
sq
Keni ujdisur mbështjellje rreshtash pas { $width } shenjash. Për fshehtëzim dhe/ose nënshkrim të saktë, kjo vlerë lypset të jetë të paktën 68. Doni të ndryshohet tani vlera për mbështjellje rreshtash në 68 shenja?
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.