Transvision

Filter by folder:

Show all results mail

Displaying 1 result:

Entity en-US sq
Entity # all locales mail • chrome • messenger • telemetry.properties
telemetryText
en-US
Would you like to help improve %1$S by automatically reporting memory usage, performance, and responsiveness to %2$S?
sq
Do të donit të ndihmonit në përmirësimin e %1$S-it duke njoftuar vetvetiu te %2$S përdorimin e kujtesës, funksionimin dhe reagueshmërinë?
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.