Transvision

Filter by folder:

Show all results mail

Displaying 1 result:

Entity en-US sq
Entity # all locales mail • chrome • messenger • removeAccount.dtd
removeDataServerAccount.desc
en-US
Removes all messages, folders and filters associated with this account from your local disk. Your messages and folders are still kept on the server.
sq
Heq nga disku juaj vendor krejt mesazhet, dosjet dhe filtrat përshoqëruar kësaj llogarie. Mesazhet dhe dosjet tuaja mbahen ende në shërbyes.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.