Transvision

Filter by folder:

Show all results mail

Displaying 1 result:

Entity en-US sq
Entity # all locales mail • chrome • messenger • removeAccount.dtd
removeDataLocalAccount.desc
en-US
Removes all messages, folders and filters associated with this account from your local disk. This does not affect some messages which may still be kept on the server. Do not choose this if you plan to archive the local data or re-use it in &brandShortName; later.
sq
Heq nga disku juaj vendor krejt mesazhet, dosjet dhe filtrat përshoqëruar kësaj llogarie. Kjo nuk prej disa mesazhe të cilët në fakt mund të jenë mbajtur ende në shërbyes. Mos e zgjidhni këtë mundësi, nëse keni në plan të arkivoni të dhënat vendore ose t'i ripërdorni më vonë në &brandShortName;.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.