Transvision

Filter by folder:

Show all results mail

Displaying 1 result:

Entity en-US sq
Entity # all locales mail • chrome • messenger • prefs.properties
directoryChildUsedByOtherAccount
en-US
A subdirectory of the directory specified in the Local Directory setting is already used by the "%S" account. Please pick a different directory.
sq
Një nëndrejtori e drejtorisë së caktuar te rregullimi Drejtori Vendore është e përdorur tashmë nga llogaria "%S". Ju lutemi, zgjidhni një drejtori tjetër.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.