Transvision

Filter by folder:

Show all results editor

Displaying 1 result:

Entity en-US sq
Entity # all locales editor • ui • chrome • composer • editor.properties
NoAltText
en-US
If the image is relevant to the content of the document, you must supply alternate text that will appear in text-only browsers, and that will appear in other browsers when an image is loading or when image loading is disabled.
sq
Nëse pamja është e rëndësishme për lëndën e dokumentit, duhet të jepni tekst alternativ që do të shfaqet në shfletues që shfaqin vetëm tekst, dhe që do të shfaqet në shfletues të tjerë kur ngarkohet një figurë ose kur ngarkimi i figurave është joveprues.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.