Transvision

Filter by folder:

Show all results dom

Displaying 1 result:

Entity en-US sq
Entity # all locales dom • chrome • netError.dtd
dnsNotFound.longDesc
en-US
<p>The browser could not find the host server for the provided address.</p><ul><li>Did you make a mistake when typing the domain? (e.g. <q><strong>ww</strong>.mozilla.org</q> instead of <q><strong>www</strong>.mozilla.org</q>)</li><li>Are you certain this domain address exists? Its registration may have expired.</li><li>Are you unable to browse other sites? Check your network connection and DNS server settings.</li><li>Is your computer or network protected by a firewall or proxy? Incorrect settings can interfere with Web browsing.</li></ul>
sq
<p>Shfletuesi nuk gjeti dot shërbyesin strehë të adresës së kërkuar.</p><ul><li>Bëtë ndonjë gabim gjatë shtypjes së përkatësisë? (p.sh. <q><strong>ww</strong>.mozilla.org</q> në vend të <q><strong>www</strong>.mozilla.org</q>)</li><li>Jeni i sigurt që kjo adresë përkatësie ekziston? Mund të ketë skaduar regjistrimi i saj.</li><li>E keni të pamundur të shfletoni faqe të tjera? Kontrolloni lidhjen tuaj të rrjetit dhe rregullimet për shërbyesin DNS.</li><li>Është kompjuteri apo rrjeti juaj i mbrojtur nga ndonjë &quot;firewall&quot; apo ndërmjetës? Rregullimet e pasakta mund të ndikojnë në shfletimin Web.</li></ul>
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.