Transvision

Filter by folder:

Show all results browser

Displaying 1 result:

Entity en-US sq
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
webauthn.registerDirectPrompt2
en-US
%1$S is requesting extended information about your security key, which may affect your privacy.\n\n%2$S can anonymize this for you, but the website might decline this key. If declined, you can try again.
sq
%1$S po kërkon të dhëna të zgjeruara rreth kyçit tuaj të sigurisë, gjë që mund të ndikojë në privatësinë tuaj.\n\n%2$S mund të bëjë për ju anonimizim, por ky sajt mund të mos e pranojë këtë kyç. Nëse s’pranohet, mund të riprovoni.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.