Transvision

Filter by folder:

Show all results suite

Displaying 1 result:

Entity en-US sk
Entity # all locales suite • chrome • mailnews • pref • prefs.properties
confirmDeferAccountWarning
en-US
If you store this account's new mail in a different account's Inbox, you will no longer be able to access already downloaded e-mail for this account. If you have mail in this account, please copy it to another account first.\n\nIf you have filters that filter mail into this account, you should disable them or change the destination folder. If any accounts have special folders in this account (Sent, Drafts, Templates, Archives, Junk), you should change them to be in another account.\n\nDo you still want to store this account's e-mail in a different account?
sk
Pokiaľ uložíte novú poštu tohto účtu do priečinka Doručená pošta iného účtu, nebude už prístup k predtým prevzatej pošte tohto účtu možný. Ak máte na tomto účte nejakú poštu, skopírujte ju najprv na druhý účet.\n\nAk máte vytvorené filtre, ktoré filtrujú poštu tohto účtu, musíte ich zakázať alebo zmeniť cieľový priečinok. Ak niektoré účty využívajú v tomto účte špeciálne priečinky (Odoslaná pošta, Koncepty, Šablóny, Archívy, Spam), musíte zmeniť ich nastavenie tak, aby boli v druhom účte.\n\nNaozaj chcete ukladať poštu tohto účtu do iného účtu?
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.