Transvision

Filter by folder:

Show all results suite

Displaying 1 result:

Entity en-US sk
Entity # all locales suite • chatzilla • chrome • chatzilla.properties
cmd.ping.help
en-US
Ping takes its name from the technique of measuring distance with sonar. In IRC, it is used to measure the time it takes to send a message to someone, and receive a response. Specify a channel to ping everyone in that channel. Some IRC clients will display ping requests to the user. ChatZilla does not.
sk
Ping berie názov z techniky merajúcej vzdialenosť s odpočúvaním. V IRC je to používané na meranie času odoslania správy niekomu, a prijatia odozvy. Ak zadáte názov kanála, odošle sa ping každému používateľovi v kanáli. Niektoré klienty IRC budú zobrazovať žiadosti ping smerom k používateľovi. ChatZilla to nerobí.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.