Transvision

Filter by folder:

Show all results suite

Displaying 1 result:

Entity en-US pl
Entity # all locales suite • chrome • mailnews • pref • prefs.properties
confirmDeferAccountWarning
en-US
If you store this account's new mail in a different account's Inbox, you will no longer be able to access already downloaded e-mail for this account. If you have mail in this account, please copy it to another account first.\n\nIf you have filters that filter mail into this account, you should disable them or change the destination folder. If any accounts have special folders in this account (Sent, Drafts, Templates, Archives, Junk), you should change them to be in another account.\n\nDo you still want to store this account's e-mail in a different account?
pl
Zmiana miejsca, w którym przechowywana ma być pobrana poczta, spowoduje utratę możliwości odczytu uprzednio pobranych wiadomości. Jeżeli w koncie tym znajdują się wiadomości, należy je najpierw przekopiować do innego konta. Jeżeli ustawione są filtry, które przenoszą wiadomości do tego konta, należy je wyłączyć lub zmienić im folder docelowy. Jeżeli jakiekolwiek konta mają specjalne foldery (wysłane, szkice, szablony) w tym koncie, należy je ustawić tak, by znajdowały się one w innym koncie. Czy zmienić miejsce, w którym przechowywana ma być poczta?
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.