Transvision

Filter by folder:

Show all results suite

Displaying 2 results:

Entity en-US pl
Entity # all locales suite • chatzilla • chrome • chatzilla.properties
cmd.user.help
en-US
Sets your username to <username> and your description (``Real Name'') to <description>. Equivalent to using the |name| and |desc| command. The new name and description will be used the next time you connect to the network. You can use this command without parameters to show the current username and description.
pl
Ustawia <username> jako nazwę użytkownika i <description> jako opis („Prawdziwe imię i nazwisko”). Odpowiada to użyciu poleceń |name| i |desc|. Nowa nazwa użytkownika i opis będą użyte przy następnym połączeniu do sieci IRC. Użycie polecenia bez parametrów powoduje wyświetlenie bieżącej nazwy użytkownika i jego opisu.
Entity # all locales suite • chatzilla • chrome • chatzilla.properties
cmd.user.helpUsage
en-US
[<username> <description>]
pl
Warning: Missing string
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.