Transvision

Filter by folder:

Show all results extensions

Displaying 1 result:

Entity en-US pl
Entity # all locales extensions • irc • chrome • chatzilla.properties
cmd.join.help
en-US
Joins the global (name starts with #), local (name starts with &), or modeless (name starts with a +) channel named <channel-name>. If no prefix is given, # is assumed. Provides the key <key> if specified.
pl
Dołącza do kanału globalnego (nazwa zaczyna się od znaku #), lokalnego (nazwa zaczyna się od znaku &), lub bez określonej flagi (nazwa zaczyna się od znaku +) o nazwie <channel-name>. Jeżeli żaden przedrostek nie zostanie podany, użyty zostanie domyślny („#”). Klucz można podać parametrem <key>.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.