Transvision

Filter by folder:

Show all results mobile

Displaying 1 result:

Entity en-US ne-NP
Entity # all locales mobile • overrides • netError.dtd
unknownSocketType.longDesc
en-US
<ul> <li>Check to make sure your system has the Personal Security Manager installed.</li> <li>This might be due to a non-standard configuration on the server.</li> </ul>
ne-NP
<ul> <li>तपाईँको प्रणालीमा व्यक्तिगत सुरक्षा प्रबन्धक स्थापित छ भनेर सुनिश्चित गर्न जाँच गर्नुहोस् ।</li> <li> सर्भरमा भएको गैर मानक कन्फिगरेसनको कारण यस्तो हुन सक्छ ।</li></ul>
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.