Transvision

Filter by folder:

Show all results mail

Displaying 1 result:

Entity en-US km
Entity # all locales mail • installer • override.properties
LicenseTextRB
en-US
Please review the license agreement before installing $BrandFullNameDA. If you accept all terms of the agreement, select the first option below. $_CLICK
km
$BrandFullNameDA-ի տեղակայումը սկսելուց առաջ ցանոթացեք լիցենզիոն համաձայնությանը։ Եթե ընդունում եք մեր պայմանները, ապա ընտրեք ստորև բերված տարբերակներից առաջինը: $_CLICK
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.