Transvision

Filter by folder:

Show all results editor

Displaying 1 result:

Entity en-US km
Entity # all locales editor • ui • chrome • composer • editor.properties
NoAltText
en-US
If the image is relevant to the content of the document, you must supply alternate text that will appear in text-only browsers, and that will appear in other browsers when an image is loading or when image loading is disabled.
km
Եթե նկարը համատեղելի է փաստաթղթին, Դուք պետք է առաջարկեք այլընտրանքային տեքստ, որը կերևա միայն տեքստային դիտարկիչներում և կերևա այլ դիտարկիչներում, երբ նկարը բացվելիս կլինի կամ նկարի բացումը անջատված լինի։
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.