Transvision

Filter by folder:

Show all results mail

Displaying 1 result:

Entity en-US hye
Entity # all locales mail • messenger • otr • otrUI.ftl
finger-seen
en-US
{ $name } is contacting you from an unrecognized computer. Casual eavesdropping is not possible, but with some effort someone could be listening in. Prevent surveillance by verifying this contact’s identity.
hye
{ $name }-ը կապուում է Ձեզ հետ չճանաչուած համակարգչից: Պատահական գաղտնալսումը հնարավոր չէ, բայց ինչ-որ ջանքերով ինչ-որ մեկը կարող էր լսել: Կանխէք հսկողութիւնը`ստուգելով այս կապորդի ինքնութիւնը:
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.