Transvision

Filter by folder:

Show all results mail

Displaying 1 result:

Entity en-US hye
Entity # all locales mail • messenger • openpgp • openpgp.ftl
minimal-line-wrapping
en-US
You have set line wrapping to { $width } characters. For correct encryption and/or signing, this value needs to be at least 68. Do you wish to change line wrapping to 68 characters now?
hye
Դուք սահմանել էք ինքնաշխատ կերպով նոր տող անցումը { $width } նիշից յետոյ: Ճիշտ կոդաւորման եւ/կամ ստորագրման համար այս արժէքը պէտք է լինի առնուազն 68 նիշ: Ցանկանու՞մ էք փոխել նոր տող անցումը 68 նիշից յետոյ:
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.