Transvision

Filter by folder:

Show all results dom

Displaying 1 result:

Entity en-US hye
Entity # all locales dom • chrome • netError.dtd
dnsNotFound.longDesc
en-US
<p>The browser could not find the host server for the provided address.</p><ul><li>Did you make a mistake when typing the domain? (e.g. <q><strong>ww</strong>.mozilla.org</q> instead of <q><strong>www</strong>.mozilla.org</q>)</li><li>Are you certain this domain address exists? Its registration may have expired.</li><li>Are you unable to browse other sites? Check your network connection and DNS server settings.</li><li>Is your computer or network protected by a firewall or proxy? Incorrect settings can interfere with Web browsing.</li></ul>
hye
<p> Դիտարկիչը չկարողացաւ գտնել նշուած հասցէի սպասարկիչը</p><ul><li> Արդեաւ՞ք սխալուել էք հասցէն մուտքագրելիս (աւրինակ՝. <q><strong>ww</strong>.mozilla.org</q> <q><strong>www</strong>.mozilla.org</q>­ի փոխարէն)</li><li> Համոզուա՞ծ էք, որ այս տիրոյթը գոյութիւն ունի։ Հնարաւոր է՝ գրանցումը է ժամկէտանց է։ </li><li> Եթե չէք կարողանում այլ կայքեր բացել, ապա ստուգէք ձեր ցանցային կապակցումը եւ DNS սպասարկչի կազմաձեւումը:</li><li>Եթե ձեր համակարգիչը կամ ցանցը պաշտպանուած են Firewall-ով, ապա պատճառը կարող է դրա սխալ կազմաձեւումը լինել։</li></ul>
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.