Transvision

Filter by folder:

Show all results browser

Displaying 1 result:

Entity en-US hye
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
webauthn.registerDirectPrompt2
en-US
%1$S is requesting extended information about your security key, which may affect your privacy.\n\n%2$S can anonymize this for you, but the website might decline this key. If declined, you can try again.
hye
%1$S֊ը պահանջում է ընդլայնուած տեղեկութիւն Ձեր ապահովութեան բանալու մասին, որը կարող է ազդել Ձեր գաղտնիութեան վրայ։\n\n%2$S֊ը կարող է անանուն ձեւաւորել Ձեզ համար, բայց կայքը կարող է մերժել այս բանալին։ Եթե մերժուած է՝ փորձէք կրկին։
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.