Transvision

Filter by folder:

Show all results browser

Displaying 1 result:

Entity en-US hye
Entity # all locales browser • browser • nsserrors.ftl
sec-error-pkcs11-function-failed
en-US
A PKCS #11 module returned CKR_FUNCTION_FAILED, indicating that the requested function could not be performed. Trying the same operation again might succeed.
hye
A PKCS #11 մոդուլը վերադարձրեց CKR_FUNCTION_FAILED` նշելու համար, որ պահանջուող գործառոյթը չի կարող իրագործուել։ Եթե կրկին փորձեք միեւնոյն գործողութիւնը, հաւանական է, որ այն հաջողուի։
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.