Transvision

Filter by folder:

Show all results mobile

Displaying 1 result:

Entity en-US hy-AM
Entity # all locales mobile • overrides • netError.dtd
dnsNotFound.longDesc4
en-US
<ul> <li>Check the address for typing errors such as <strong>ww</strong>.example.com instead of <strong>www</strong>.example.com</li> <div id='searchbox'> <input id='searchtext' type='search'></input> <button id='searchbutton'>Search</button> </div> <li>If you are unable to load any pages, check your device’s data or Wi-Fi connection. <button id='wifi'>Enable Wi-Fi</button> </li> </ul>
hy-AM
<ul> <li>Ստուգեք հասցեն՝ արդյոք սխալ չեք մուտքագրել, ինչպես օրինակ՝ <strong>ww</strong>.example.com՝ <strong>www</strong>.example.com-ի փոխարեն</li> <div id='searchbox'> <input id='searchtext' type='search'></input> <button id='searchbutton'>Որոնում</button> </div> <li>Եթե չի ստացվում բեռնել որևէ էջ, ապա ստուգեք սարքի տվյալները կամ Wi-Fi կապը: <button id='wifi'>Միացնել Wi-Fi-ը</button> </li> </ul>
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.