Transvision

Filter by folder:

Show all results mail

Displaying 1 result:

Entity en-US hy-AM
Entity # all locales mail • chrome • messenger • removeAccount.dtd
removeDataLocalAccount.desc
en-US
Removes all messages, folders and filters associated with this account from your local disk. This does not affect some messages which may still be kept on the server. Do not choose this if you plan to archive the local data or re-use it in &brandShortName; later.
hy-AM
Տեղական սկավառակից հեռացնում է այս հաշվի հետ կապված բոլոր հաղորդագրությունները, պանակները և զտիչները: Սա չի ազդում որոշ հաղորդագրությունների վրա, որոնք դեռ կարող են պահվել սպասարկչում: Մի ընտրեք սա, եթե դուք պատրաստվում եք պահեսացնել տեղական տվյալները կամ դրանք կրկին օգտագործել &brandShortName; ֊ում ավելի ուշ:
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.