Transvision

Filter by folder:

Show all results mail

Displaying 1 result:

Entity en-US hy-AM
Entity # all locales mail • chrome • messenger • converterDialog.properties
converterDialog.warning
en-US
The messages in the account %1$S will now be converted to the %2$S format. %3$S will restart after the conversion is complete.
hy-AM
Հաշվետվություններում %1$S-ն այժմ կվերածվի %2$S ձևաչափի: Փոխարկումն ավարտվելուց հետո %3$S-ը կվերագործարկվի:
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.