Transvision

Filter by folder:

Show all results mail

Displaying 1 result:

Entity en-US hy-AM
Entity # all locales mail • chrome • messenger • addressbook • ldapAutoCompErrs.properties
15000
en-US
Verify that the Hostname is correct, and then try again, or else contact your System Administrator. To verify that the Hostname is correct, from the Edit menu, choose Preferences, then choose Mail & Newsgroups, and then choose Addressing. Click Edit Directories, and select the LDAP server being used. Click Edit to display the Hostname.
hy-AM
Ստուգեք արդյոք հոսթի անունը ճիշտ է, ապա կրկին փորձեք կապնվել Ձեր Ադմինի հետ։ Ճշտելու համար հոսթի անունը ընտրեք Խմբագրել ընտրացանկից, ընտրեք Կարգավորումներ, ապա Լուրախմբեր և սեղմեք Հասցեավորում։ Սեղմեք Խմբագրել ճանապարհները և ընտրեք օգտագործվող LDAP սպասարակիչը։ Սեղմեք Խմբագրել՝ ցուցադրելու համար հոսթի անունը։
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.