Transvision

Filter by folder:

Show all results mail

Displaying 1 result:

Entity en-US hy-AM
Entity # all locales mail • chrome • messenger • addressbook • ldapAutoCompErrs.properties
10032
en-US
Verify that the Base DN is correct, and then try again, or else contact your System Administrator. To verify that the Base DN is correct, from the Edit menu, choose Preferences, then choose Mail & Newsgroups, and then choose Addressing. Click Edit Directories, and select the LDAP server being used. Click Edit to display the Base DN.
hy-AM
Ստուգեք արդյոք Base DN զտիչը ճիշտ է, ապա կրկին փորձեք կապնվել Ձեր Ադմինի հետ։ Ճշտելու համար Base DN զտիչը Խմբագրել ընտրացանկից, ընտրեք Կարգավորումներ, ապա Լուրախմբեր և սեղմեք Հասցեավորում։ Սեղմեք Խմբագրել ճանապարհները և ընտրեք օգտագործվող LDAP սպասարակիչը։ Սեղմեք Խմբագրել - Ընդլայնված՝ ցուցադրելու համար Base DN զտիչը։
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.