Transvision

Filter by folder:

Show all results dom

Displaying 1 result:

Entity en-US hy-AM
Entity # all locales dom • chrome • netError.dtd
dnsNotFound.longDesc
en-US
<p>The browser could not find the host server for the provided address.</p><ul><li>Did you make a mistake when typing the domain? (e.g. <q><strong>ww</strong>.mozilla.org</q> instead of <q><strong>www</strong>.mozilla.org</q>)</li><li>Are you certain this domain address exists? Its registration may have expired.</li><li>Are you unable to browse other sites? Check your network connection and DNS server settings.</li><li>Is your computer or network protected by a firewall or proxy? Incorrect settings can interfere with Web browsing.</li></ul>
hy-AM
<p>Ծրագիրը ի վիճակիի չէ գտնել նշված հասցեի սպասարկիչը</p><ul><li>Արդյո՞ք սխալվել եք հասցեն մուտքագրելիս (օրինակ՝. <q><strong>ww</strong>.mozilla.org</q> <q><strong>www</strong>.mozilla.org</q>­ի փոխարեն)</li><li>Համոզվա՞ծ եք, որ այս տիրույթը գոյություն ունի: Դրա գրանցումը կարող է ժամկետանց է եղել:</li><li>Եթե չեք կարողանում այլ կայքեր բացել, ապա ստուգեք ձեր ցանցային կապակցումը և DNS սպասարկչի կազմաձևումը:</li><li>Եթե ձեր համակարգիչը կամ ցանցը պաշտպանված են Firewall-ով, ապա պատճառը կարող է դրա սխալ կազմաձևումը լինել.</li></ul>
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.