Transvision

Filter by folder:

Show all results dom

Displaying 1 result:

Entity en-US hy-AM
Entity # all locales dom • chrome • layout • layout_errors.properties
TablePartRelPosWarning
en-US
Relative positioning of table rows and row groups is now supported. This site may need to be updated because it may depend on this feature having no effect.
hy-AM
Սեղանի շարքերի և շարքերի խմբերի հարաբերական դիրքավորումը այժմ ապահովված է։ Հնարավոր է,որ այս կայքը թարմացվի, քանի որ այն կարող է կախված լինել այս գործառույթից, որն ունի ազդեցություն։
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.