Transvision

Filter by folder:

Show all results mail

Displaying 1 result:

Entity en-US gd
Entity # all locales mail • chrome • messenger • removeAccount.dtd
removeDataLocalAccount.desc
en-US
Removes all messages, folders and filters associated with this account from your local disk. This does not affect some messages which may still be kept on the server. Do not choose this if you plan to archive the local data or re-use it in &brandShortName; later.
gd
Bheir seo air falbh gach teachdaireachd, pasgan is criathrag a tha co-cheangailte ris a’ chunntas seo on diosg ionadail agad. Cha bhi buaidh air cuid dhe na teachdaireachdan a dh’fhaodadh a bhith air an fhrithealaiche. Na dèan seo ma tha thu am beachd an an dàta ionadail a chur ann an tasg-lann no a chleachdadh a-rithist ann an &brandShortName; uaireigin eile.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.