Transvision

Filter by folder:

Show all results browser

Displaying 1 result:

Entity en-US gd
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
webauthn.registerDirectPrompt2
en-US
%1$S is requesting extended information about your security key, which may affect your privacy.\n\n%2$S can anonymize this for you, but the website might decline this key. If declined, you can try again.
gd
Tha %1$S ag iarraidh barrachd fiosrachaidh mun iuchair tèarainteachd agad agus dh’fhaoidte gum bi buaidh air do phrìobhaideachd aige seo.\n\n’S urrainn dha %2$S fiosrachadh pearsanta a thoirt air falbh dhut ach dh’fhaoidte gun diùlt an làrach-lìn iuchair mar seo. Ma thèid a dhiùltadh, is urrainn dhut feuchainn ris a-rithist.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.