Transvision

Filter by folder:

Show all results mobile

Displaying 1 result:

Entity en-US fy-NL
Entity # all locales mobile • overrides • netError.dtd
unknownSocketType.longDesc
en-US
<ul> <li>Check to make sure your system has the Personal Security Manager installed.</li> <li>This might be due to a non-standard configuration on the server.</li> </ul>
fy-NL
<ul> <li>Soargje derfoar dat de persoanlike befeiligingsbehearder op jo systeem ynstallearre is.</li> <li>Dit kin it gefolch wêze fan in net-standert konfiguraasje fan de server.</li> </ul>
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.