Transvision

Filter by folder:

Show all results mail

Displaying 1 result:

Entity en-US fy-NL
Entity # all locales mail • messenger • otr • otrUI.ftl
finger-seen
en-US
{ $name } is contacting you from an unrecognized computer. Casual eavesdropping is not possible, but with some effort someone could be listening in. Prevent surveillance by verifying this contact’s identity.
fy-NL
{ $name } nimt kontakt mei jo op fan in ûnbekende kompjûter ôf. Ienfâldich ôflústerjen is net mooglik, mar mei wat muoite kin ien meilústerje. Foarkom ôflústerjen troch de identiteit fan it kontakt te ferifiearjen.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.