Transvision

Filter by folder:

Show all results dom

Displaying 1 result:

Entity en-US fy-NL
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
IDBOpenDBOptions_StorageTypeWarning
en-US
The ‘storage’ attribute in options passed to indexedDB.open is deprecated and will soon be removed. To get persistent storage, please use navigator.storage.persist() instead.
fy-NL
It ‘storage’-attribút yn opsjes dy't oan indexedDB.open trochjûn binne, wurdt net mear stipe en sil ynkoarten fuortsmiten wurde. Gebrûk yn stee dêrfan navigator.storage.persist() om permanint ûnthâld te krijen.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.