Transvision

Filter by folder:

Show all results mail

Displaying 1 result:

Entity en-US cs
Entity # all locales mail • messenger • otr • otrUI.ftl
finger-seen
en-US
{ $name } is contacting you from an unrecognized computer. Casual eavesdropping is not possible, but with some effort someone could be listening in. Prevent surveillance by verifying this contact’s identity.
cs
Uživatel { $name } vás kontaktuje z neznámého počítače. Příležitostné odposlouchávání možné není, ale s vynaložením určitého úsilí odposlech možný je. Předejděte tomu ověřením identity tohoto kontaktu.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.