Transvision

Filter by folder:

Show all results browser

Displaying 1 result:

Entity en-US ca-valencia
Entity # all locales browser • browser • nsserrors.ftl
mozilla-pkix-error-key-pinning-failure
en-US
The server uses key pinning (HPKP) but no trusted certificate chain could be constructed that matches the pinset. Key pinning violations cannot be overridden.
ca-valencia
El servidor utilitza la fixació de claus (HPKP) però no s'ha pogut construir cap cadena de certificat que coincidisca amb el conjunt de claus fixes. Les infraccions de fixació de claus no es poden ometre.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.