Transvision

Filter by folder:

Show all results dom

Displaying 1 result:

Entity en-US ca
Entity # all locales dom • chrome • netError.dtd
dnsNotFound.longDesc
en-US
<p>The browser could not find the host server for the provided address.</p><ul><li>Did you make a mistake when typing the domain? (e.g. <q><strong>ww</strong>.mozilla.org</q> instead of <q><strong>www</strong>.mozilla.org</q>)</li><li>Are you certain this domain address exists? Its registration may have expired.</li><li>Are you unable to browse other sites? Check your network connection and DNS server settings.</li><li>Is your computer or network protected by a firewall or proxy? Incorrect settings can interfere with Web browsing.</li></ul>
ca
<p>El navegador no ha pogut trobar l'ordinador central per a l'adreça proporcionada.</p><ul><li>Esteu segur que no heu comès cap error en escriure l'adreça? (p. ex. <q><strong>ww</strong>.mozilla.org</q> en comptes de <q><strong>www</strong>.mozilla.org</q>)</li><li>Teniu la certesa que el domini existeix? Potser n'ha vençut el registre.</li><li>No podeu navegar per altres llocs? Comproveu la vostra connexió a la xarxa i els paràmetres DNS del servidor.</li><li>L'ordinador està protegit amb un tallafoc o servidor intermediari (proxy)? Uns paràmetres incorrectes poden interferir amb la navegació web.</li></ul>
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.