Transvision

Filter by folder:

Show all results dom

Displaying 1 result:

Entity en-US az
Entity # all locales dom • chrome • layout • layout_errors.properties
TablePartRelPosWarning
en-US
Relative positioning of table rows and row groups is now supported. This site may need to be updated because it may depend on this feature having no effect.
az
Cədvəl sütun və sətirlərinin nisbi pozisiyaları artıq dəstəklənir. Bu sayt bu xüsusiyyətin təsirinin olmamasını gözləyir ola bilər, ona görə saytın yenilənməsi lazım gələ bilər.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.