Transvision

Filter by folder:

Show all results editor

Displaying 1 result:

Entity en-US af
Entity # all locales editor • ui • chrome • composer • editor.properties
NoAltText
en-US
If the image is relevant to the content of the document, you must supply alternate text that will appear in text-only browsers, and that will appear in other browsers when an image is loading or when image loading is disabled.
af
Indien die prent met die inhoud van die dokument verband hou, moet u Alt-teks voorsien wat in skoonteksblaaiers vertoon sal word en wat in ander blaaiers sal verskyn terwyl die prent laai of waarin die laai van prente gedeaktiveer is.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.